Phòng Đào tạo

Chức năng nhiệm vụ

TT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Hoàng Tuấn Long Trưởng phòng 090415222362
2 Phạm Hoàng Giang Phó Trưởng phòng 0983158242
3 Hoàng Thị Thu Hường NV  
4 Vũ Thị Minh Ngọc NV  
5 Phan Thị Thanh Hoa NV