Khoa Kỹ thuật – Du lịch

  1. Chức năng nhiệm vụ

 

2. Danh sách cán bộ, giáo viên

stt Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Trần Thị Huệ Trưởng Khoa 0985984951
2 Phạm Quang Thành Tổ trưởng bộ Môn Du lịch 0946638835
3 Phạm Văn Kiệm Tổ trưởng bộ môn Điện
4 Đỗ Thị Hồng Nhung GV
5 Phạm Thị Thanh Xuân GV
6 Lê Thị Thùy Linh GV
7 Vũ Thị Hồng GV
8 Đặng Thị Thu Miền GV
9 Phạm Thị Chăm GV